top of page

ภูมิสถาปนิก คือใคร ?


Landscape D66Group

ภูมิทัศน์ หรือ ภูมิสถาปัตยกรรม เป็นสาขาหนึ่งในหมวดงานสถาปัตยกรรม เป็นวิชาชีพเฉพาะในด้านงานออกแบบสิ่งแวดล้อมภายนอก (Environmental Design) หรือการจัดองค์ประกอบต้นไม้ ความงามทางธรรมชาติ และพื้นที่สีเขียวให้สอดคล้อง กับงานสถาปัตยกรรม การวางแผนผังเพื่อดึงการใช้ประโยชน์ของ ภูมิทัศน์ ผสมผสานความลงตัวและสุนทรียเพื่อการใช้สอย

โดยประสบการณ์ของนักออกแบบเฉพาะ ที่เรียกว่า "ภูมิสถาปนิก"

ลักษณะการให้บริการของภูมิสถาปนิก

หมวดงานออกแบบ และวางผัง

  1. งานที่พักอาศัยส่วนบุคคล งานสวนสาธารณะ

  2. ทางหลวง โครงสร้างทางการขนส่ง สะพานและทางผ่าน ลานเมืองและลานชุมชนและระบบทางเดินเท้า

  3. โครงการฟื้นฟูชุมชนเมืองขนาดเล็กและใหญ่ หรือ งานปรับปรุงภูมิทัศน์

  4. ภูมิทัศน์ประวัติศาสตร์ และการประเมินทางภูมิทัศน์หรือการศึกษาด้านการอนุรักษ์

  5. ภูมิทัศน์วัฒนธรรม (Cultural Landscape)

  6. อ่างเก็บน้ำ เขื่อน สถานีไฟฟ้า บ่อขุดวัสดุทางอุตสาหกรรมหรือโครงการทางอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ รวมทั้งบริเวณบริการนักท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติ

  7. การประเมินสภาพแวดล้อม การให้คำปรึกษางานวางแผนภูมิทัศน์และการทำข้อเสนอในการจัดการผืนแผ่นดิน

  8. โครงการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งและเกาะ

รวมไปถึง งานให้คำปรึกษาด้านภูมิทัศน์ งานวัสดุพืชพันธุ์ และรายงานผลกระทบต่อสิ่งแวลล้อม

โดยงานภูมิทัศน์ มักจะมีบทบาทสำคัญเป็นอย่างยิ่งในช่วงแรกของการวางผังแม่บทโครงการ ช่วงที่อยู่ในระหว่างการระดมความคิดในการกลั่นกรองสิ่งที่ดีที่สุดเกี่ยวกับการสร้างสรรค์การใช้สอยพื้นที่ ภูมิสถาปนิกสามารถให้แนวคิดรวมและจัดเตรียมผังหลักเบื้องต้นที่แสดงให้เห็นรายละเอียดได้ชัดเจนและง่ายที่จะเข้าใจในขั้นต่อๆ มา ภูมิสถาปนิกสามารถจัดทำแบบก่อสร้างประกอบสัญญาจ้าง จัดทำการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม ให้คำปรึกษา เป็นพยานผู้ชำนาญการในด้านการใช้ที่ดินเชิงนิเวศและอื่นๆ ตามที่ได้มีการตกลงร่วมกัน

สวน... สบายสบาย

ToppLANDSCAPE


ดู 2,370 ครั้ง0 ความคิดเห็น
bottom of page