top of page

งานวางผัง

วางแผน ออกแบบ ด้วยทีมงานมืออาชีพ

ปุ่มline.png
1.png
4.png
3.png
5.png

    ภูมิสถาปัตยกรรม คือ ศาสตร์ว่าด้วยการวิเคราะห์ วางแผน ออกแบบ และจัดการสิ่งที่อยู่รอบๆอาคาร รวมถึงสภาพแวดล้อมทั้งที่มนุษย์สร้างขึ้นและในสภาพธรรมชาติ ซึ่งภูมิสถาปัตยกรรม ส่งผลต่อหลายสิ่ง หลายอย่าง และชุมชนและคุณภาพชีวิต  ดั้นนั้น เมื่อผู้พัฒนาอสังหาฯต้องการพัฒนาด้านอสังหาฯ  ภูมิสถาปัตยกรรม จึงเป็นหนึ่งวิชาชีพที่ผู้พัฒนาอสังหาฯต้องการข้อมูลเพื่อมาทำ การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ
    
    ภูมิสถาปนิก คือ ผู้วางผังพื้นที่ใช้สอยต่างๆขั้นปฐมภูมิให้กับผู้พัฒนาอสังหาฯกับโครงการขนาดกลางถึง ขนาดใหญ่ ฉะนั้นภูมิสถาปนิกจึงเป็นผู้มีบทบาทที่สำคัญในขั้นต้นที่เปรียบเสมือนติดกระดุมเม็ดแรกให้กับโครงการ ความเป็นไปได้ของโครงการ การวางผังโครงการ การแบ่งพื้นที่การแบ่งโซน เส้นทางสัญจรเป็นต้น สิ่งต่างๆ เหล่านี้ล้วนมีความสำคัญทั้งสิ้น เพื่อตอนสนองความต้องการของผู้ใช้สอยและตอบโจทย์ผู้พัฒนาอสังหาฯ ให้มีความ  เหมาะสมของพื้นที่ใช้สอย (พื้นที่ขาย ) ผสานกับพื้นที่สีเขียวได้อย่างลงตัว  

Divine / Detail / Development / Difference 
BUILT LANDSCAPE FOR U

BG-_dows.png
bottom of page