Divine / Detail / Development / Difference 
BUILT LANDSCAPE FOR U

58 Eakkachai  62 Eakkachai Rd.,  Bangbon, Bangkok , Thailand  10150

Copyright By D66Group 2017

งานวางผัง

       ภูมิสถาปัตยกรรม คือ ศาสตร์ว่าด้วยการวิเคราะห์ วางแผน ออกแบบ และจัดการสิ่งที่อยู่รอบๆอาคาร  รวมถึงสภาพแวดล้อมทั้งที่มนุษย์สร้างขึ้นและในสภาพธรรมชาติ ซึ่งภูมิสถาปัตยกรรม ส่งผลต่อหลายสิ่งหลายอย่าง และชุมชนและคุณภาพชีวิต  ดั้นนั้น เมื่อผู้พัฒนาอสังหาฯต้องการพัฒนาด้านอสังหาฯ  ภูมิสถาปัตยกรรม      จึงเป็นหนึ่งวิชาชีพที่ผู้พัฒนาอสังหาฯต้องการข้อมูลเพื่อมาทำ การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ 

     ภูมิสถาปนิก คือ ผู้วางผังพื้นที่ใช้สอยต่างๆขั้นปฐมภูมิให้กับผู้พัฒนาอสังหาฯกับโครงการขนาดกลาง-  ขนาดใหญ่ ฉะนั้นภูมิสถาปนิกจึงเป็นผู้มีบทบาทที่สำคัญในขั้นต้นที่เปรียบเสมือนติดกระดุมเม็ดแรกให้กับโครงการ ความเป็นไปได้ของโครงการ การวางผังโครงการ การแบ่งพื้นที่การแบ่งโซน เส้นทางสัญจรเป็นต้น สิ่งต่างๆเหล่านี้ล้วนมีความสำคัญทั้งสิ้น เพื่อตอนสนองความต้องการของผู้ใช้สอยและตอบโจทย์ผู้พัฒนาอสังหาฯให้มีความ  เหมาะสมของพื้นที่ใช้สอย (พื้นที่ขาย ) ผสานกับพื้นที่สีเขียวได้อย่างลงตัว